+421 949 321 735, Po-Pia: 15:00 až 20:00
objednávky prijaté do 16:00 odosielame v ten istý deň

Obchodné a reklamačné podmienky

OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. Spôsob objednávania tovaru

2. Povinnosti predávajúceho

3. Povinnosti kupujúceho

4. Platobné podmienky a ceny tovaru

5. Dodacie podmienky, termín dodania

6. Spôsob dodania

7. Poštovné a balné

8. Zrušenie objednávky

9. Reklamačný poriadok

10. Ochrana osobných údajov

11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

1. Spôsob objednávania tovaru

Objednávať si môžete on-line priamo na našej stránke. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu objednavky@eobchodik.eu, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky. Súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpne ceny.

 

2. Predávajúci  Zdenka Čarnecká a jeho povinnosti (ďalej už len predajca/predávajúci)

Zdenka Čarnecká

Slovanská cesta 1750/18

022 01 Čadca


Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39


Zákazníkom sa zaväzujeme, že:

1. Dodáme druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Dodáme tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 

3. Dodáme tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4. Zodpovedáme za vady tovaru

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru, ktoré bolo zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa v objednávke. 
 

3. Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť. 
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

4. Platobné podmienky a ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Sumy uvádzané v Kč (koruny české) majú pre zákazníka výhradne informačný charakter a sú prepočítavané kurzom 1€ = 28,0000Kč. Konečná suma je závislá od aktuálneho kurzu doručovateľskej spoločnosti.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru na faktúre je pripočítané poštovné.

V našom e-shope môžete platiť nasledovnými spôsobmi:

- Platba na dobierku: Sumu za zakúpený tovar zaplatíte v hotovosti (alebo bezhotovostne pokiaľ to možnosti dovoľujú) priamo poštovému doručovateľovi, resp. kuriérovi.

- Platba bezhotovostným prevodom (platba vopred): Sumu za zakúpený tovar zaplatíte bezhotovostne, prevodom na niektorý z našich bankových účtov. Zvyčajne sa zaplatená suma pripíše na náš bankový účet najneskôr do 3 dní od zadania platby. Ihneď po pripísaní platby bude zákazník vyzvaný, aby si tovar osobne prebral, alebo bude tovar odoslaný poštou, resp. kuriérom. Pre bezpečnosť odporúčame tieto platobné operácie robiť výlučne cez domovské stránky Vašich bánk.

 

5. Dodacie podmienky, termín dodania

Dodanie tovaru bude podľa dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne, obyčajne 1 - 7 pracovných dní. Miesto odberu je určené na základe voľby kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list (pokiaľ je súčasťou tovaru).

 

6. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku. V prípade platby vopred zasielame tovar ako doporučený list, 1. triedy. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

 

7. Poštovné a balné

Slovenská pošta


 Platba dobierkou   Platba vopred   Objednávka nad 24,99€ 
 Slovenská republika 3,20€ 2,60€ 0€
 Česká republika 5,00€ 3,50€ 3,50€


Podrobné informácie ohľadom poštovného a balného nájdete v kategórií Informácie o doručení.

 

8. Zrušenie objednávky - odstúpenie od kúpnej zmluvy

A. Odstúpenie od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru
Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na e-mailovú adresu: objednavky@eobchodik.eu. Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky.

B. Odstúpenie od kúpnej zmluvy po dodaní tovaru

Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom vtedy, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 
a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 
Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy môže uplatniť písomne na adrese sídla predávajúceho, e-mailom na adrese eobchodik@eobchodik.eu alebo osobne. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predajcovi, a to zaslaním na adresu sídla predajcu alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predajcom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar musí byť zaslaný predajcovi s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník však nemá právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 
Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
 
Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.
 
 
Príloha: Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

9. Reklamačný poriadok

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. (Vyskytli sa prípady, že zásielka bola otvorená a znovu zalepená, pričom následne bola zásielka nahlásená ako nekompletná). V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Veľmi často sa stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky takéto reklamácie neprijímame.

Záručná doba

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom na pošte.

Na čo sa vzťahuje

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Naše produkty zvyšujú odolnosť vašich zariadení a chránia ich voči špine, prachu a škrabancom. Dokážu ochrániť aj pri pádoch no v týchto prípadoch nemusia byť stopercentné. Vždy záleží na tom z akej výšky, na aký povrch a pod akým uhlom spadlo vaše zariadenia.

Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené:

·         na mobilnom telefóne resp. tablete či inom zariadení, ktoré bolo zapríčinené neodbornou inštaláciou (napr. zlé nalepenie fólie/skla) či manipuláciou 

·         nešetrným zaobchádzaním (poškodenie výrobku spôsobené napríklad pádom)

·         neodborným zásahom do zariadenia

·         neodborným rozobratím tovaru

·         alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho

 

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu (reklamacie@eobchodik.eu) alebo telefonicky (0949 321 735), najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu (reklamacie@eobchodik.eu) alebo telefonicky (0949 321 735).

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky (0949 321 735) alebo e-mailu (reklamacie@eobchodik.eu). Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie.

 

Zdenka Čarnecká

Slovanská cesta 1750/18

022 01.Čadca

 

K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete, alebo Vám vytvoríme kredit, ktorý sa Vám odpočíta z nasledovnej objednávky, poprípade vrátime finančné prostriedky na Váš účet. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá!

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu (reklamacie@eobchodik.eu) alebo telefonicky (0949 321 735) . Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme bezodkladne avšak najneskôr do 30 dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade oprávnenej reklamácie ponúkneme zákazníkovi nasledovné riešenia:

- vyplatenie plnej sumy za reklamovaný tovar kupujúcemu na účet

- zaslanie opraveného, resp. iného tovaru v rovnakej cene

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

10. Ochrana osobných údajov

Úplné znenie zásad o ochrane osobných údajov nájdete na tomto odkaze - 
http://www.eobchodik.eu/download/zasady-ochrany-a-nakladania-s-osobnymi-udajmi.pdf


11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eobchodik@eobchodik.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.